Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. De algemene voorwaarden van onze kopers vinden geen toepassing.

 

2. Totstandkoming

Alle offertes en aanbiedingen van BELGIAN ENERGY zijn vrijblijvend en zullen BELGIAN ENERGY slechts binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door de

bestemmeling van de offerte of aanbieding.

 

3. Bestellingen

3.1 De mondelinge of telefonische bestellingen die niet schriftelijk bevestigd worden, zullen slechts uitgevoerd worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.

3.2. Elke door de koper ondertekende of bevestigde offerte verbindt deze onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald.

3.3. Annuleren van een bestelling dient te gebeuren uiterlijk 14 dagen na de ondertekening van de offerte. Daarna is een schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van

toepassing.

 

4. Betalingen

4.1. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar binnen de 7 dagen en is er geen korting van toepassing.

4.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van heel of van een deel van de factuur, zal het niet-betaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden

met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 60 euro. Daarnaast zal zonder voorafgaandelijke aanmaning een intrest van 8% verschuldigd zijn vanaf de

vervaldatum van de factuur.

4.3. Bij gebreke aan betaling van één factuur op de vervaldatum, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de verkoper het recht de leveringen of de transactie die aan de

gang is voor de resterende leveringen te staken.

4.4. Indien partijen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, heeft BELGIAN ENERGY het recht om aan de koper te factureren voor alle prestaties die geleverd worden tot aan het

moment van de beëindiging (verhoogd met 10% als bijkomende conventionele schadevergoeding). Deze factuur en alle andere facturen zijn op het moment van de beëindiging

direct opeisbaar.

 

5. Risico- en Eigendomsoverdracht

5.1. Rekening houdend met de aard van de goederen gebeurt de overdracht van eigendom bij de levering.

5.2. Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht schriftelijk te gebeuren op de opleverdocumenten bij ontvangst en dient ze achteraf schriftelijk bevestigd te worden binnen de 5 dagen

volgend op de levering bij gebreke waarvan de factuur als door de koper aanvaard wordt beschouwd.

5.3. In geval van annulering van een bestelling minder dan 24 uur voor de levering, zal een vergoeding van 60% van het totaalbedrag verschuldigd zijn. Indien de bestelling

geannuleerd wordt op de dag van de levering, zal een vergoeding van 80% van het totaalbedrag verschuldigd zijn.

5.4. Bovendien zal een intrest van 8% per jaar opeisbaar zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur.

 

6. Leveringen

6.1. De termijnen voor de levering van de goederen aan de klant zijn zuiver indicatief en kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van BELGIAN ENERGY in het gedrang brengen.

6.2. Een eventuele vertraging bij de levering geeft aan de koper niet het recht tot annulering, toekenning van schade en intresten of betaling van vergoeding.

6.3. Elk geval of feit dat geen fout uitmaakt in hoofde van BELGIAN ENERGY en dat de uitvoering van de transactie zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken wordt

tengunste van BELGIAN ENERGY voorbehouden en ontlast BELGIAN ENERGY van elke aansprakelijkheid, zelfs in geval van overmacht.

6.4. De prijzen van BELGIAN ENERGY zullen deze zijn in voege op het moment van de levering. De prijzen van de tarieven worden vermeld ten titel van inlichting.

6.5. Elke levering lager dan 250 euro zal vermeerderd worden met transportkosten t.b.v. 75 euro. Hetzelfde geldt voor elke levering die uitgevoerd wordt bij hoogdringendheid en

hulp in nood.

 

7. Overmacht

7.1 De verkoper is ontlast van elke verantwoordelijkheid in geval van overmacht waaronder aan de zijde van BELGIAN ENERGY wordt verstaan elke van de wil van BELGIAN ENERGY

onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen

doch niet gelimiteerd tot: oproer, werkstaking, boycot, sabotage, brand, blikseminslag, machinebreuk, storing, lock-out, oorlog, pandemie etc.. .

7.2 De verkoper behoudt zich het recht voor de termijn van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te verlengen, in functie van en zolang de overmacht duurt.

7.3 Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die van artikel 7.1. zouden voordoen, die noch door BELGIAN ENERGY noch door de koper kunnen worden voorkomen en

die de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan verbinden die partijen zich tot heronderhandelingen van de

Overeenkomst. Indien de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan. Die kan eventueel een schadevergoeding aan één van de

partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten.

 

8. Garantie

8.1 De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper,

bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen onverminderd de bepalingen inzake consumentenkoop in de artikelen 1649bis oud B.W. t.e.m. 1649

nonies oud B.W.

8.2 De verkoper staat niet in voor de verborgen gebreken die hij niet gekend heeft conform artikel 1641 oud B.W. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient

door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel1641 B.W. onontvankelijk is.

Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na levering, onverminderd de bepalingen inzake consumentenkoop in de artikelen 1649bis

oud B.W. t.e.m. 1649 nonies oud B.W.. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en

gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal

gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in

elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van de persoon, voor wie het

slachtoffer verantwoordelijk is.

 

9. Partiële nietigheid

9.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst nietig zou zijn, dan wel

vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, c.q. de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende

Overeenkomst in stand.

9.2 BELGIAN ENERGY en de koper zullen bij partiële nietigheid voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling van BELGIAN ENERGY en de koper met

de onderliggende Overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benaderen.

 

10. Geschillen

Elk geschil dat betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract behoort tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en het

Vredegerecht te Antwerpen en is onderworpen aan het Belgisch recht.